Vereniging

De Vereniging Stream Opleidingen behartigt de belangen van het regionaal opleidingscentrum Stichting Stream Opleidingen. De vereniging kent de volgende soorten leden, te weten:

A-leden
Bedrijven uit de Metaal- en elektrotechnische industrie en de Metaalbewerking die gebruik maken van de diensten van Stichting Stream Opleidingen.
B-leden
Bedrijven en organisaties niet vallend onder de categorie A-leden, die belang hebben bij de doelstelling van de vereniging of deze op enigerlei wijze ondersteunen.

Het bestuur van de Vereniging Stream Opleidingen vormt tevens de Raad van Toezicht van de Stichting Stream Opleidingen. Het bestuur telt tenminste vier leden, die allen afkomstig zijn van een categorie A lidbedrijf. Een natuurlijk persoon kan één of meerdere functies binnen het bestuur bekleden. Een afwijkend aantal bestuurders kan worden vastgesteld door de Algemene Vergadering (zie onder). Jaarlijks treedt in ieder geval één bestuurslid af, de aftredende is terstond herkiesbaar. Via de ledenvergadering(en) en het bestuur kunnen de leden richting geven aan het beleid van de Stichting Stream Opleidingen.

Het bestuur van de Vereniging

De heer H. Weber (Fontijne Grotnes)
Voorzitter

De heer G. Stout (Damen Shiprepair Rotterdam B.V.)
Penningmeester

De heer M.P. van Sliedregt (Metalas Cleaning Systems BV)
Secretaris

De heer M. de Korte (Deltametaal)
Bestuurder

Algemene Vergadering
Alle leden van de Vereniging Stream Opleidingen hebben toegang tot de Algemene Vergadering. Voor de A-leden zijn er drie soorten stemrecht op basis van het aantal werkzame personen. Het door het lid jaarlijks te betalen bedrag aan contributie is tevens gerelateerd aan het aantal in dienst zijnde medewerkers. In onderstaand schema is zowel de hoogte van de contributie als het stemrecht voor de A-leden weergegeven.

Aantal medewerkers Contributie Stemrecht
> 1 < 101 € 600,00 / € 2.000,00 2 > 101 < 201 € 2.020,00 / € 4.000,00 3 > 201 € 4.020,00 / € 7.000,00 4

De B-leden hebben één stemrecht en betalen jaarlijks € 100,00 contributie.

Print pagePDF pageEmail page